Currencies:  

خطی‌ از باران

$15.00

Add to Cart:  • 4 Units in Stock

خطی‌ از باران
هفده داستان از ۱۷ نویسنده

به کوشش: سیما غفارزاده زندی و فرامرز پور نوروز
ونکوور، اسفند ۱۳۹۱

چاپ آمریکا، ۱۴۰ صفحه، ۲۱/۵ در ۱۴ در یک سانت
با مقدمه فرامرز پور نوروز

داستان‌ها از
آذر تفضلی، آذر کیانی، امید بهمن پور، بهاره حسین پور، پرستو گران مایه، حسن افروزی، حسین رادبوی، داوود مرزارا، سمانه تولایی، سیما غفارزاده زندی، عبدالقادر بلوچ، علی‌ رادبوی، فرامرز پور نوروز، فوزیه رجبی، کتایون آران، منوچهر رضا بیگی و مهران اعظمیThis product was added to our catalog on Monday 25 November, 2013.