Currencies:  

ایران از آغاز تا اسلام، رومن گیرشمن

$39.00

Add to Cart:  • 3 Units in Stock

ایران از آغاز تا اسلام
رومن گیرشمن
ترجمه دکتر محمد معین

انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۸۶، ۴۷۱ صفحه
ابعاد: ۲۴۶ در ۱۸۰ در ۲۷ میلی‌ متر، جلد سخت

در این کتاب که هدف آن‌ شرح باستان شناسی‌ و تاریخ تمدن ایرانی‌ است، خواننده از گذشته مادها و پارسیان، مخصوصا قوم اخیر، که نخستین شاهنشاهی جهانی‌ را تشکیل دادند معرف مهمترین قسمت این شعبه از ملل آریائی - یعنی‌ ایرانیان- بودند، آگاه خواهد شد. در عهد بستن، محوطه‌ای که اقوام ایرانی‌ الاصل در آن‌ سکونت داشتند، بسیار پهناور بود. پارسیان و مادها، سگزین و سرمت ها، خوارزمیان، سغدی‌ها و بلخیان، کوشانیان و سکأییان، هفتالیان و ساکنان واحه‌های ترکستان چین، اقوام ایرانی‌ بودند که در عصر‌های مختلف، ممالک خود را تشکیل دادند. این اقوام ایرانی‌، جهان قدیم را سه‌ قسمت کردند: خود آنان مرکز را اشغال نمودند و بدین وسیله مغرب- یعنی‌ تمدن‌های سامی و یونانی و رومی- را از شرق اقصی یعنی‌ هند و چین جدا ساختند. بنابرین به سهولت می‌‌توان به اهمیت وظیفه میانجی گری که اقوام ایرانی‌ در تماس و نزدیکی‌ بین فرهنگ‌های غربی و شرقی‌ و همچنین در توسعه تمدن جهانی‌ داشتند، پی‌ بردThis product was added to our catalog on Saturday 23 November, 2013.