محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر آینه ها - Click Image to Close